Fonts chữ full tiếng Việt iOS9


Sử dụng BytaFont3 hoặc Anemone để kích hoạt.
Đối với BytaFont3 font được chép vào var/mobile/Library/BytaFont3/SwapMode.
Đối với Anemone chép vào Library/Themes.ifanvn
ifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvn