Màn hình khoá và màn hình chính


Sử dụng LockHTML, iWidgets, Anemone hoặc XenHTML để kích hoạt.
Đối với LockHTML chép vào var/mobile/Library/LockHTML.
Đối với iWidgets chép vào var/mobile/Library/iWidgets.
Đối với Anemone chép vào Library/Themes.
Đối với XenHTML thì nó kích hoạt được theme của iWidgets, LockHTML và SBHTML.ifanvnifanvnifanvnifanvnifanvnifanvn


ifanvn